Smartare investeringar i tider med förväntad lägre avkastning

Vi kommer den närmsta tiden publicera en artikelserie på temat förvaltning. Artiklarna förklarar närmare hur vi ska uppnå så bra resultat som möjligt och hur vi ska uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning.

En balanskonst som, om det görs på rätt sätt, kan leda till att våra investeringar får en stabil ekonomi och värdeutveckling. Vi tror att vi tack vare vårt sätt att bedriva kapitalförvaltning är väl rustade för att möta framtidens utmaningar.

Avkastning på aktier

Värdetillväxten på finansmarknaden 2017 var mycket bra. Vi har fått bra betalt för att hålla ner riskerna i våra investeringsportföljer. Aktiemarknaderna (index) hade, vid utgången av december 2017, haft en avkastning på 17 procent i Norge, 19 procent i Norden (lokal avkastning) och 20 procent globalt (lokal avkastning).

Den globala avkastningen minskar däremot till ungefär 18 procent, omräknat till norska kronor, på grund av valutaförsvagningen mot framför allt amerikanska dollar.

Till skillnad från avkastningen från aktiemarknaderna hade ränteinvesteringarna haft en låg avkastning och gett låga avkastningsbidrag per den sista december 2017. Norska statscertifikat har haft en avkastning på 0,5 procent, norska statsobligationer 1,4 procent och utländska statsobligationer 3 procent.

Avkastningen från egenkapitalmarknaderna har varit högre än vad vi förväntade oss och är högre än vad vi förväntar oss på längre sikt. Avkastningen på räntemarknaderna speglar dock det faktum att räntenedgången har stannat upp och att vi bara får avkastning utifrån den nu låga räntenivån.

Förväntad lägre avkastning

Formuesforvaltning har under en längre period flaggat för att vi måste förvänta oss en lägre avkastning på våra investeringar framöver. Denna förväntning har i det korta perspektivet, under 2017, inte infriats.

Men den långsiktiga låga förväntningen är fortfarande aktuell och något vi måste förbereda oss för.En långsiktig årlig avkastning är dessvärre inte speciellt stabil, utan varierar kraftigt från år till år. Vi har illustrerat detta tidigare med bilden ”tidvattnet drar sig tillbaka”.

Tidvattnet lyfter alla båtar

 

Tidvattnet drar sig tillbaka

Med denna metafor menar vi att det under lång tid har varit stigande tidvatten i takt med fallande räntor, som i sin tur har drivit upp värdet på alla typer av värdepapper. När vi nu ser att tidvattnet har stannat upp och att det med stor sannolikhet sakta kommer att dra sig tillbaka, så kommer det att påverka och minska den framtida avkastningen.

Smartare investeringar

Detta innebär inte på något sätt att man inte bör investera alls, eftersom alternativet att sätta pengarna på banken inte känns särskilt attraktivt. Däremot bör man vara smartare när det gäller att sätta ihop och förvalta sin investeringsportfölj.

Idag skulle det innebära att man inte bör gasa på, utan vara extra försiktig med att koncentrera risker och istället fördela investeringarna på alternativa avkastningskällor, såsom onoterade tillgångar (private equity/private debt) samt utnyttja strategier för absolut avkastning, såsom hedgefonder.

Vår rekommendation

Vår generella rekommendation är också en hög grad av aktiv förvaltning, då vi tror att denna strategi har större möjligheter att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning framöver. Vissa kanske undrar varför, eftersom indexförvaltningen har ökat och levererat en bra avkastning. En del av svaret kommer man hitta om man faktiskt tittar på vad man har exponering mot. Index- eller marknadsexponering ger ibland en relativt koncentrerad exponering.

Passiv förvaltning kan ge en felaktig bild av att man tar en reell aktiv risk, eftersom det görs många aktiva val inom den passiva förvaltningen.För att illustrera detta kan vi titta på telekomsektorn, som var den absolut största branschexponeringen i globala aktieindex när IT-bubblan sprack. Vi kan också titta på bank och finans som var den största sektorn när finanskrisen bröt ut. Detta är ofta risker vi förbiser, eftersom vi tror att marknaderna (index) ger väl diversifierade portföljer, vilket inte alltid stämmer.

Investeringsstrategin för utmanande tider

I framtiden kommer marknadsanalyser (hur mycket man ska gasa), ombalanseringar (att hålla sig kvar vid masten), portföljkonstruktionen (att ha flera ben att stå på) och aktiv förvaltning (gjord på rätt sätt) spela en mycket större roll i en mer utmanande investeringsmiljö. Dessa verktyg kan vara helt avgörande för att nå tillfredsställande resultat i förvaltningen framöver.

Våra aktiva förvaltningsresultat under 2017 är ett bra exempel på detta, eftersom vi skapat en meravkastning på i genomsnitt två procent över aktie- och räntemarknaden.

För en totalportfölj kan detta innebära en ökning av förväntad årlig avkastning från mellan tre och fem procent till mellan fem och sju procent. Med ränteeffekten blir det ett viktigt bidrag till vårt samlade värde under fem till tio år.

Niclas Hiller
Investeringschef på Burenstam & Partners.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Du borde också läsa:


Sortera på: